vietoje

vietoje
2 viẽtoje praep. su gen. NdŽ, , 1, LKGII608; Q35, R29,337, 39,431, viẽtoj NdŽ, OGLIII354, ; PK205, R18, viẽto J, Kal, Trk, Všk; BM53(Vžns) pavadavimo, pakeitimo (kartais su priešinimo atspalviu), perimamumo santykiams reikšti: Kristus mūsų vietoje, už mus kentėjo KBI9. Taukų viẽtoj aliejus Kvr. Zuikio kopūstų prisibraukiu, apsisūdom ant žiemos viẽto[je] rūgštynių Bsg. Seniau gi nebuvo grindų, žemė plūkta, laitas grindų viẽtoj PnmR. Vietoj atsakymo – tyla . Jauniausiam kairės viẽto[je] liko varno sparnas Jrk101. Dabar viẽtoj svogūno česnakus dedam [į dešras] Kvr. Ta daina yra pri ištekėjimo, kad mergelės vietoj vainiko pradeda nešioti kepuraitę StnD15(pastaba). Ypač gražus [sniegenos] patinukas, kurio visa kūno apačia raudonos spalvos, o patelė vietoje raudonos spalvos turi pilkai rusvą apačią T.Ivan. Broleliai mano, mano jaunieji, jūs neprisėsit rugių kvietelių vietoj rūtų darželių, jūs nestatysit bėrų žirgelių vietoj margų skrynelių (d.) Sn. Šimto litų vietoj jis duonos žiaunę (riekę) tegavo J.Jabl. Perkūnas, viẽtoj kopūstų pieną išsiėmiau! Žl. Vieto dvarelio radau lauželį, vieto svirnelio – dilgynelį LTR(Vdk). Vietoj atsakymo į tuos klausimus jaunikaitis ėmė graudžiai verkti J.Balč. Kunigas, po tam klausdamas kūmus, vietoje vaikelio taipo tur kalbėti Vln63. Ir ėmė plytas vietoje akmenų bei molį vietoje kalkio BB1Moz11,1. Kurs [tėvas] atsivožytum sūnuo savo, prašančiam živnasties, vieto duonos duoti jam akmenį? P. Ir bus smardas vietoj gero kvapo ir virvė vietoje brangios juostos BPII197. Bet viẽtoje žodžio Dievo turi pramones Liuterio DP412. Bat vietoj išravėjimo dabar patys baisesniu kūkaliu išsiplatina tarp tos viernos sėklos Pono savo MP86. Bet kad išgirdo, jog Archelaus buvo karaliumi Judėjoj vietoj tėvo savo Herodo, bijojos ten eit Ch1Mt2,22.Žg, Prn, Jrb ppr. polinksnis, pavadavimo santykiams su lyginamosios reikšmės atspalviu reikšti: Tas tėvelis jau dirbo kaip ir vaikio viẽto[je] Rdn. Nedidelė mergaitėlė buvau, o pusbernio viẽto[je]: akėt, drapakavot – man i man Mžš. Nebenoriu čia (namie) būt – dirbk mergiotės vietoj Jnšk. Aš visai ponios viẽto[je]: sėdžiu, nieko nedirbu Sdb. Dabar tai karvės ponų viẽtoj (labai gerai prižiūrimos) Adm. Jis toks nuputėjęs – elgetos viẽtoj gyveno RdN. Kai lyja, piemuo šunio viẽtoj JT332. Sėsk, pačiute, į karietą, ašiai bėgsiu šunio vietoj (d.) Ds. Aš gi sena negaliu grėbliuot [daržo] arklio viẽto[je] Mžš. Buvo ji kumeliùko viẽtoj (nieko nedirbo) Šd. Vietoj lango – lentikės tarp sienų D.Pošk. Zuikis be sviesto, be taukų y[ra] skiedos vieto Šts. Arielka buvo [v]andenio viẽtoj Ds. Dabar tas pyragas yr pas mūso, nė duonos viẽto nėr ans Tl. Toki skani arbata yr, ale jau vandens viẽto[je] gali gerti Jdr. Suknė nužilsta, tai subaigiu nešiot marškinių viẽto[je] Mžš. Justukas sumetė, kad tuo sienoju galima pasinaudoti laivo vietoj ir paplaukioti Mžš. Aš tavi zuikio vieto[je] nušausiu Šts. Nes tasai altorius yr mumus viẽtoj prakarto DP35. Jei tave piktina reikalingas ir naudingas tarnas tavo, kuris tikrai yr viẽtoje rankos arba kojos tavo …, tad tu tačiau nuog tokio tarno … atstok arba atprovyk nuog savęs DP519. Nereik par daug kitą paneigti, nereik par daug kito laikyti šunies vieto[je] Trk. Žmogus viẽtoj arklio, viẽtoj šunio [kolchoze] Sn. Vaikai įgauna tokius ragus, ka tėvai auto viẽto[je] Krš. Jy spjovė ir išėjo, sako: aš nenoriu šūdo viẽto[je] būt Mžš. Jeigut ana gero padarė, turi mazginio viẽto[je] būti! KlK9,74(Krš). Tie karo piningai, anie jau buvo nėko viẽto[je] Všv. Sąsvinys dabar nieko viẽto[je]: dvi kapeikos, i visi drasko Vdk. Mokslas sunkus, o kaip dabar – nėko viẽto[je] Krš. Jūs daugiau manęs kvailio vietoj nebelaikysit! J.Balč. Vaikus vieną du, vieną du [turi], Ponadievo viẽto[je] laiko (labai lepina) End. Dvidešim metų guli an patalo: nei rankų, nei kojų – pagalio viẽtoj Ob. Nėr sveikatos – žmogus gyveni stuobrio viẽtoj Klt. Kai nebegali žmogus, [esi] kelmo vietoj Kvt. Kai nusigeria, kiaulio viẽtoj lieka Ob. Dabar pinigas skiedros viẽto[je] Slč. Geria pamazgų viẽtoj tą alų Dkk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • vietoje — 1 viẽtoje adv. Rtr, NdŽ, DŽ1, viẽtoj Rtr, NdŽ, DŽ1, viẽto Pš 1. LKT287(Msn), Alv ten pat, kur ir anksčiau, ne kitur: Nepariogsojai vietoje! Žem. Įsiėdęs kaip drigantas, nenustova viẽto[je] Pln. [Girtas] tik ant užpakalį ir an priekį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis projekto paraiškoje, mokėjimo prašyme ar projekto… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neplaninė patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekama projekto paraiškoje, mokėjimo prašyme ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateiktų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neplaninė remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Vietos veiklos grupės valdymo organo paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Nacionalinės mokėjimo agentūros Kontrolės departamento darbuotojų atliekama bandomosios integruotos strategijos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neplaninė remiamos bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekama paraiškos bandomajai integruotai strategijai įgyvendinti, mokėjimo prašymo, šios… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • planinė remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Vietos veiklos grupės valdymo organo paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • planinė remiamos bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis paraiškoje įgyvendinti bandomąją integruotą strategiją,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vietos plėtros strategijos administravimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis vietos plėtros strategijos vykdytojo administravimo lėšų panaudojimo ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neįprastoje vietoje implantacija — statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Implantatio ectopica ryšiai: platesnis terminas – įsiskverbimo yda siauresnis terminas – gimdos tarpaudininiame tarpe siauresnis terminas – kiaušidinė siauresnis… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • pakeitimas vietoje — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Operacija, kurioje aukštesniosios vadovybės nurodymu visas dalinys ar jo dalis pakeičiami nauju daliniu. Atsakomybė už užduotį ir operacijos rajoną perduodama atvykusiam daliniui, kuris toliau vykdo operaciją.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”